Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BALMARQ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BALMARQ 

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Jadwiga Bieda , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako BALMARQ Jadwiga Bieda z siedzibą w Krakowie ul. Gen. Antoniego Szyllinga 46  ; NIP: 6790042236 ; REGON: 350246997 ; adres poczty elektronicznej: balmarq@balmarq.pl  numer telefonu: (12) 655 46 48
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego

przetwarzania do wykonania umowy kupna – sprzedaży, a także nasz uzasadniony

interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu

poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na

możliwości zapytania Państwa o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty

handlowej.

 1. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze

handlowym i obejmują:

 • • imię i nazwisko,
 • • nazwę firmy,
 • • adres korespondencyjny, adres dostawy do wysyłki zamówień,
 • • numer telefonu, adres e-mail,
 • • numer rachunku bankowego,
 • • informacje na temat prowadzonej działalności,
 • • inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach

korzystania z usług,

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą

przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do

momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres

przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy

kupna – sprzedaży.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w

szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, marketingowych, podmiotom

świadczącym usługi kurierskie, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

 1. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych

osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem

przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych

Państwa szczególną sytuacją.

 1. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego

się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Państwa danych

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco